White-tailed Bumblebee

Bombus-lucorum

The polliniator